naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
kontakty
naše obec
zastupitelstvo
úřední hodiny
kultura
výlety
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

okolí obce

Vítání občánků

zastupitelstvo


Obec Janovice v Podještědí má celkem 7 zvolených členů zastupitelstva obce.

starosta
pan Svoboda Jiří 

místostarosta
pan Zvolánek Bohumil 

zastupitelé
pan Fenyk Jan 
pan Halba Karel
paní Ondráčková Jana
paní Procházková Jana
pan Vebr Milan


Zastupitelstvo obce zřídilo jako své pomocné orgány dva výbory:
- Finanční výbor   
- Kontrolní výbor

Starosta obce
Jiří Svoboda
Tel: 485 172 019 /úřad./
   a) Je statutárním představitelem obecního úřadu a obce
   b) Odpovídá za plnění úkolů zastupitelstvu obce 
   c) Kromě povinností vyplývajících ze zákona č.128/2000 Sb.,o obcích, má na starosti investiční a bytovou
      oblast, rozvoj obce 
   d) Řídí a kontroluje činnost úřadu
   e) Odpovídá za úkoly na úseku :
         o Ochrany ovzduší
         o Vodního hospodářství
         o Myslivosti
         o Ochrany proti hluku a vibracím 
         o Veřejného pořádku a ochrany životního prostředí , ochrany přírody 

Místostarosta
Bohumil Zvolánek
Tel.: 485 12 019 /úřad./ 
   a) Je statutárním představitelem obecního úřadu a obce
   b) Odpovídá za plnění úkolů zastupitelstvu obce a starostovi
   c) V nepřítomnosti starosty přebírá jeho povinnosti dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, 
   d) Kromě povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má na starosti sociální oblast,
       kulturu, sport, odpadové hospodářství a obecně závazné vyhlášky
   e) Plní další úkoly dle požadavků starosty a zastupitelstva obce

Referent
Karel Fenyk
Tel.: 485 172 019 /úřad./
   a) Odpovídá za přípravu podkladů pro jednání zastupitelstva obce
   b) Zajišťuje a podílí se na práci finančního úseku
   c) Vede administrativu úřadu , včetně zabezpečení úkolů vyplývajících ze skartačního plánu, skartačního
       řádu 
   d) Vede spisovnu úřadu, odpovídá za evidenci obyvatel
   e) Plní další úkoly uložené starostou, místostarostou a zastupitelstvem obce

Referentka 
Jana Košlíková
Tel. 485 172 181
   a) příprava podkladů spojených s hospodařením obce pro jednání zastupitelstva obce
   b) vedení účetnictví v souladu s platnými zákony a předpisy
   c) účetní zpracování inventarizace majetku obce včetně finančního vypořádání
   d) mzdová a daňová agenda, odvody a poplatky
   e) vedení poplatků a pohledávek
   f) vedení pokladny úřadu a její účetní zpracování

Výbory zřízené zastupitelstvem obce
Finanční výbor
- plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce
- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
- provádí kontrolu plnění rozpočtu a podává návrhy na úpravu rozpočtu
Složení výboru
Předseda : paní Jana Ondráčková
Členky: paní Jana Procházková
           paní Margita Doležalová

Kontrolní výbor
- plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce 
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné
  působnosti obce
Složení výboru
Předseda: pan Milán Vébr
Členové : pan Karel Halba
              pan Jan Fenyk


 

úřední e-deska

úřední e-deska

nové fotografie

Stezka odvahy

Na kole do okolí Janovic
Na kole do okolí Janovic
Rybářské závody
Rybářské závody
Mikuláš
Mikuláš
Turnaj v malé kopané
Turnaj v malé kopané
Dětský den 
Dětský den
Na kole do okolí Janovic
Na kole do okolí Janovic
Rybářské závody
Rybářské závody
Kulturní místnost
Kulturní místnost